Logo

Administracja

Za zarządzanie systemem OptiLogic odpowiadają trzy moduły: Administracja, Ustawienia i Konfiguracja.

Moduł Administracja służy do dodawania i edycji użytkowników programu oraz do przyznania poszczególnym użytkownikom uprawnień do programu.

Cechy modułu:

wydruk widocznych kolumn z danymi dla wszystkich lub wybranych użytkowników
proste i funkcjonalne narzędzie do dodawania i odbierania uprawnień
przejrzysty interfejs
konfiguracja sposobu wyświetlania kolumn

 

Konfiguracja

Moduł Konfiguracja umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów programu dotyczących katalogów do exportu faktur i importu dokumentów oraz dodawania, archiwizacji i przywracania bazy danych programu.   

Cechy modułu:

łatwa i szybka archiwizacja bazy danych
szybkie przywracanie bazy danych
swobodna edycja danych podmiotu
możliwość wyboru wydruku na drukarce igłowej

 

Ustawienia

Moduł Ustawienia służy do wprowadzenia niezbędnych danych w celu prawidłowego funkcjonowania programu.

Zakładka Jednostki miary

W oknie Jednostki miary definiujemy jednostki miary innej niż standardowe, które zostały wprowadzone do programu, a jednocześnie  pozwala na określenie czy dana jednostka ma być widoczna czy niewidoczna.

Zakładka Pojemniki

W oknie Pojemniki definiujemy używane w przedsiębiorstwie pojemniki. Definicja pojemnika składa się z jego nazwy oraz pojemności wyrażonej cyfrą i jednostką miary. Pojemność pojemnika wykorzystywana jest do obliczenia kosztów usługi wywozu.

Zakładka Okresy rozliczeniowe

W oknie mamy możliwość zdefiniowanie okresów rozliczeniowych, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie do rozliczenia kosztów wykonywanych usług. Okres rozliczeniowy definiowany jest przez nazwę i ilość miesięcy. Ilość miesięcy jest wykorzystywana podczas wyliczania stawki na umowie lub aneksie.

Zakładka Szablony numeracji

W oknie możemy zdefiniować wiele szablonów numeracji do poszczególnych dokumentów programu tj. umów, aneksów i zleceń oraz szablony numeracji dla kontrahentów. Wszystkie zdefiniowane szablony łączymy z odpowiednimi modułami.

Zakładka Numeracja Faktur

W oknie możemy edytować szablony numeracji oraz numery początkowe dla faktur i faktur buforowych.

Zakładka Szablon

W oknie możemy dodać wcześniej przygotowane dokumenty MS Word i Open Office Write dotyczące wzorów umów, aneksów i zleceń. Po zapisaniu szablonu na kolejnej zakładce mamy możliwość powiązania zakładek z szablonu dokumentu z zdefiniowanymi polami bazy danych. 

Zakładka Poczty

W oknie Poczty definiujemy kody pocztowe wraz z miejscowością w celu automatycznego wyboru w modułach programu.

Zakładka Usługi

W oknie Usługi mamy możliwość zdefiniowania usług wykonywanych w firmie. Usługi powiązane są z typem umowy i typem zlecenia. Definiując usługę określamy  jej jednostkę miary, cenę netto i stawkę VAT. Dane te są podstawą do wyliczenia wartości umowy i faktury.

Zakładka Typ Umowy

Typ umowy to element programu odpowiedzialny za powiązanie umowy z szablonem dokumentu MS Word lub  Open Office Write oraz z zdefiniowaną w programie usługą.

Zakładka Typ Aneksu

Typ aneksu to element programu odpowiedzialny za powiązanie umowy z szablonem dokumentu MS Word lub  Open Office Write.

Zakładka Typ Zlecenia

Typ zlecenia to element programu odpowiedzialny za powiązanie zlecenia z szablonem dokumentu MS Word lub  Open Office Write oraz z zdefiniowaną w programie usługą.

Zakładka Typ Odpadu

W oknie Typ odpadu definiujemy rodzaje odpadów, które wykorzystane są przy tworzeniu zleceń.

Zakładka Definicja Marszruty

W oknie Definicja marszruty możemy zdefiniować inkasentów (pracowników), którzy zostaną przydzieleni do danego kontrahenta

Irydium